Przejdź do menu głównego

Warunki

Ogólne warunki handlowe i informacje dla klientów

 1. Ogólne warunki handlowe
 • 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Dr. Selz GmbH)

za pośrednictwem strony internetowej https://www.doktorselz-shop.de/. O ile nie uzgodniono inaczej, sprzeciwia się włączeniu wszelkich warunków, z których mogłeś skorzystać.

(2) Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, którego w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, działa w ramach samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej.

 • 2 Zawarcie umowy

(1 ) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Gdy tylko dany produkt zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej, składamy Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach podanych w opisie przedmiotu.

(3) Zawarcie umowy następuje poprzez system koszyka zakupów internetowych w następujący sposób:

Towary przeznaczone do zakupu umieszczane są w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do „koszyka” i dokonać w nim zmian.

Po wejściu na stronę „Kupuj teraz” lub „Kup teraz” i wprowadzeniu swoich danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane dotyczące zamówienia zostaną ponownie wyświetlone na stronie podsumowania zamówienia.

Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) jako metody płatności, zostaniesz przeniesiony na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub najpierw zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.

Jeżeli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane.

Na koniec nastąpi przekierowanie z powrotem do strony podsumowania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Przed wysłaniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich informacji, ich zmiany (również korzystając z funkcji „wstecz” w przeglądarce internetowej) lub rezygnacji z zakupu.

Składając zamówienie za pomocą przycisku „ZAPŁAĆ TERAZ” oświadczasz, że w sposób prawnie wiążący akceptujesz ofertę, co oznacza zawarcie umowy.

(4) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się częściowo automatycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Musisz zatem upewnić się, że podany przez Ciebie adres e-mail jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, a w szczególności, że filtry SPAM nie uniemożliwiają mu odbioru.

 • 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa zatrzymania możesz skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do chwili całkowitej zapłaty ceny zakupu.

 • 4 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia do odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie przedmiotu natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o możliwie najszybsze zgłaszanie wszelkich reklamacji nam i spedytorowi. Niezastosowanie się do tego nie będzie miało wpływu na Twoje ustawowe roszczenia gwarancyjne.

 • 5 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim nie zostaje cofnięta ochrona zapewniana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada korzyści).

(2) Miejscem świadczenia wszelkich usług wynikających ze stosunków handlowych z nami oraz miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, pod warunkiem, że nie jesteś konsumentem, ale handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub UE lub Twoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu. Możliwość posiadania sądu także w innym miejscu jurysdykcji

dzwonienie pozostaje nienaruszone.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

 1. Informacje dla klientów
 2. Tożsamość sprzedawcy

Dr. Selz GmbH

Eichstätter Straße 25

85116 Nieważne

Niemcy

Telefon: 0842489800

Faks: 08424898020

E-mail: service@doktorselz.de

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem

https://ec.europa.eu/odr .

 1. Informacja o zawarciu umowy

Techniczne etapy zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z postanowieniami „Zawarcia umowy” naszych Ogólnych Warunków Handlowych (Część I.).

 1. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Nie przechowujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka internetowego dane umowy można wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej za pomocą funkcji drukowania dostępnej w przeglądarce. Po otrzymaniu zamówienia dane zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów sprzedaży na odległość oraz ogólne warunki handlowe zostaną ponownie przesłane do Państwa e-mailem.

 1. Podstawowe cechy produktu lub usługi

Zasadnicze cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

 1. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

5.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one pokazywane osobno podczas procesu składania zamówienia i należy je dodatkowo ponieść, chyba że zapewniono bezpłatną wysyłkę.

5.3. Dostępne metody płatności są pokazane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.4. O ile dla poszczególnych sposobów płatności nie określono inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

 1. warunki dostawy

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy i ewentualne ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.2. Jeśli jesteś Konsumentem, przepisy prawa regulują, że ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej podczas wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero w momencie wydania Ci towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś transport firmie niewymienionej przez przedsiębiorcę lub inną osobę wyznaczoną do realizacji przesyłki.

 1. Ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady

Odpowiedzialność za wady opiera się na zapisie „Gwarancja” zawartym w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

Niniejsze ogólne warunki handlowe i informacje dla klientów zostały opracowane przez prawników stowarzyszenia dealerów, którzy specjalizują się w prawie IT i są stale sprawdzani pod kątem zgodności z prawem. Merchant Association Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Dalsze informacje można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 23 maja 2023 r

swój koszyk

Dziękujemy za wiadomość, wkrótce się z Tobą skontaktujemy. Dzięki za subskrypcję Dziękujemy, skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny. Masz maksymalną kwotę w koszyku Został już tylko jeden element Dostępna jest tylko określona liczba