Przejdź do menu głównego

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można w przeważającej mierze przypisać ani jej działalności komercyjnej, ani samodzielnej działalności zawodowej.)

Zasady anulowania/ prawo do anulowania

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia
- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem wszedł w posiadanie towaru, pod warunkiem, że zamówiłeś jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub są dostarczane jednolicie;
- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem wszedł w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli zamówiłeś kilka towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane osobno;
- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie ostatnią przesyłkę częściową lub ostatnią sztukę, jeżeli zamówiłeś towar, który jest dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować (Dr. Selz GmbH, Eichstätter Straße 25, 85116 Egweil, numer telefonu: 0049/8424-89800, Faks: 08424898020, Adres e-mail: service@doktorselz.de) poinformować Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa, które podlegają zwrotowi niezwłocznie i w najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym

W takim przypadku zostaną Państwo obciążeni opłatami za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić towar nam lub firmie Dr. Selz GmbH, Eichstätter Straße 25, 85116 Egweil do zwrotu lub przekazania. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Powody wykluczenia lub wygaśnięcia
Prawo odstąpienia nie dotyczy umów
- o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
- o dostawę towaru, który może szybko się zepsuć lub którego termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;
- o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale które mogą zostać dostarczone nie wcześniej niż 30 dni od zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którym przedsiębiorca posiada brak wpływu;
- o dostarczanie dzienników, czasopism lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
- o dostawę towarów zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli po dostarczeniu usunięto ich zabezpieczenie;
- o dostawę towaru, jeżeli ze względu na swój charakter został on po dostarczeniu nierozłącznie zmieszany z innymi towarami;
- o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu usunięto opakowanie.

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go.)

Do doktora. Selz GmbH, Eichstätter Straße 25, 85116 Egweil, adres e-mail: service@doktorselz.de:

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*)/świadczenia następującej usługi (*)

Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

swój koszyk

Dziękujemy za wiadomość, wkrótce się z Tobą skontaktujemy. Dzięki za subskrypcję Dziękujemy, skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny. Masz maksymalną kwotę w koszyku Został już tylko jeden element Dostępna jest tylko określona liczba